Treći ciklus studija na ELIT-u

Studij engleskog jezika i književnosti predstavlja svojevrstan interdisciplinarni akademski poduhvat koji uključuje različite oblasti, poput historije, filozofije, lingvistike, tradicionalnih i savremenih umjetnosti, filma i medija, pa čak i psihologije i digitalne tehnologije. Postdiplomski doktorski program studija nudi studentima priliku da istraže književna djela u njihovom kulturološkom i historijskom kontekstu, da se posvete istraživačkom radu na području književnog žanra kojeg odaberu ili nekoj od književnih figura, te da razviju sveobuhvanu istraživačku metodologiju. Cilj ovog programa jeste da pripremi kandidate koji pohađaju doktorski studij za karijeru u akademskoj zajednici, istraživačkom radu i obrazovanju. Nakon što završe dati program, kandidati će moći dati svoj doprinos unapređenju određenog naučnog područja; moći će poboljšati razumijevanje književnosti u društvu, njeno mjesto u sklopu cjelokupne civilizacijske tekovine, te njen utjecaj na mnoge kulture i savremene medije. Po uspješnom završetku programa doktorskog studija kandidati će postati stručnjaci na području književnosti i bit će sposobni da analiziraju i ocjenjuju pisane tekstove (i druge oblike kulturnog izraza), te da donose svoj sud i sintetiziraju kompleksne ideje iz anglo-američke, evropske i svjetske književnosti. Moći će samostalno dizajnirati i implementirati značajne istraživačke projekte koje će moći objaviti i podijeliti sa svojim kolegama unutar naučne zajednice. Moći će, također, da drže predavanja iz različitih predmeta i da podijele svoja zapažanja o ključnim problemima na području engleskog jezika i književnosti. Širina nastavnog plana omogućava svršenicima našeg programa doktorskog studija da postanu vješti izdavači ili pisci sa kritičkim razmišljanjem i istraživačkim sposobnostima koje su neophodne za karijeru na akademskim institucijama u svojstvu profesora, administrativnih radnika ili predavača. Svršenici našeg programa mogu da nastave svoju karijeru u različitim poslovima, poput izdavaštva, medija i komunikacija, te novinarstva. Pored toga, mogu nastaviti svoju karijeru i u različitim poslovnim i pravnim organizacijama, vladi ili pak u međunarodnim organizacijama.

Ciljevi:

 • Omogućiti studentima da usavrše sposobnost pisanja i prepravljanja prve verzije svog pisanog rada s ciljem postizanja jasnoće izraza i čvrstih argumenata;
 • Pomoći studentima da usvoje odgovarajuće široko znanje na području engleskog jezika, dok se fokusiraju na područje svoje specijalizacije;
 • Osigurati da studenti na efikasan način upotpune svoje poznavanje engleskog jezika kako bi mogli čitati, pisati i komunicirati na akademskom  nivou;     
 • Njegovati intelektualni razvoj studenata ovog programa kako bi lakše uočili interdisciplinarni karakter savremenih studija engleskog jezika i književnosti;
 • Obezbijediti mentore i profesionalnu obuku, te podsticati stjecanje naučnih navika i tehničkih vještina budućih profesora. Za to je potrebno ponuditi odgovarajuće resurse, kako bi studenti postdiplomskog studija mogli pisati originalne i profesionalne istraživačke radove; 
 • Obavljati i vršiti originalni, interdisciplinarni akademski istraživački rad;
 • Širiti zdravu atmosferu za kritičko istraživanje kako bi studenti mogli obavljati profesionalne akademske aktivnosti i učestvovati na konferencijama s ciljem predstavljanja rezultata svojih istraživanja;
 • Pripremiti studente za akademsku karijeru nakon stjecanja zvanja doktora nauka.

Ishodi učenja

Nakon završenog trećeg ciklusa studija, studenti će moći:

 • tumačiti široku lepezu književnih i neknjiževnih tekstova koristeći se kako standardnim tako i vlastitim metodama književne kritike;
 • ispitivati jasnim proznim stilom osnovne filozofske premise i složene pretpostavke izložene u određenom tekstu kroz interdisciplinarni naučni pristup;
 • formulirati odgovarajuća naučna pitanja u domenu engleskog jezika i književnosti, potkrijepljena prikupljenim relevantnim informacijama i dobro objašnjenim načinom istraživanja;
 • komunicirati efikasno sa svojim kolegama i sa članovima društva općenito o svom području specijalizacije u okviru engleskog jezika i književnosti;
 • pisati dobro organizirane istraživačke radove ili članke, pri čemu će pokazivati efikasno poznavanje pisanog engleskog jezika i širokog vokabulara uz poštivanje akademskih normi;
 • demonstrirati, usmeno ili pismeno, način na koji afektivna moć jezika može oblikovati značenje u različitim formama;
 • obrazložiti stavove u okviru vlastite ekspertize u naučnim debatama sa ekspertima iz oblasti engleskog jezika i književnosti, kao i sa ekspertima iz drugih naučnih oblasti;
 • primijeniti određen stepen kritičnosti naspram vlastitih radova i radova svojih kolega;
 • doprinositi nacionalnom i internacionalnom općem dobru kroz sistematsko naučno istraživanje i objavljivanje rezultata istraživanja;
 • koristiti vještine koje su potrebne za daljnje stjecanje i prenošenje interdisciplinarnog znanja u formalnim i neformalnim kontekstima;
 • odgovorno učestovati u timskim projektima naučnog ili društvenog karaktera.

 

III. Study Cycle ELIT Curriculum