OBAVJEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU - Ammar Hodža

Datum:

Utorak, Januar 19, 2021 - 14:45
Pogledajte prilog

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Povodom javnog konkursa (objavljenog 18.12.2020. godine) za izbor 1 (jednog) izvršioca u naučnonastavno zvanje asistent, za naučnu oblast „Mašinstvo“, u radni odnos sa punim radnim vremenom na Fakultetu prirodnih i tehničkih nauka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, obavještavaju se svi zainteresirani da će, u skladu sa članom 106. stav (7) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/17, 35/20 i 40/20), biti održano pristupno predavanje kandidata za izbor u zvanje, prema sljedećem rasporedu:

 

KANDIDAT

DAN, VRIJEME, MJESTO ODRŽAVANJA

TEMA PREDAVANJA

Ammar Hodža

Četvrtak, 21.01.2021, s početkom u 11:00 sati, online putem MS Teams

Numerical analysis of microcooling of Ce:Yag optical head

Svi zainteresirani mogu prisustvovati online predavanju putem poveznice: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTk4NGY0ZWUtYWM3ZS00ZmVlLTk5ZjAtNTMwY2VhNjlmMjFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222f2dcb5d-f3e1-4f33-8584-dcacd25d604d%22%2c%22Oid%22%3a%2272d2afd9-7342-4f2e-882d-3e0056b51239%22%7d         

Za više informacija možete kontaktirati predsjednicu komisije za izbor na email: myahia@ius.edu.ba.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Obavještenja

30 Juli

08 Juli

07 Juli

02 Juli

01 Juli

29 Juni

26 Juni

23 Juni

15 Juni

05 Juni

04 Juni

03 Juni

02 Juni